klassa_en Klassa.bg
22-04-2018

Вход|Регистрация|

Лъсна истината за грабежа на КТБ!

Ето как златните хапки на Цветан Василев " Дунарит" и "Петрол" са точили милиони!

image
 • Автор: klassa.bg
 • Дата: 9.2.2017
 • Видяна: 17550 пъти

 Синдиците на КТБ публикуваха анализ на информацията относно собствеността върху активи със значителни размери на длъжници на банката, в т.ч. и на търговски дружества, придобити с имущество с произход от банката, която информация е публично оповестена в изпълнение на законови разпоредби или е придобита от публични регистри.
От изнесените данни стана ясно, че две от най-доходоносните предприятия, свързани с банкера-беглец Цветан Василев - "Дунарит" и "Петрол" са източили милиони левове. Подозира се, че именно с пари от двете предприятия се финансират тайно новите проекти на Иван Костов - "ДАЙ България" и "Нова република".

На ход е прокуратурата, която най-накрая трябва да направи разследвания на кръга "Агнешките главички", които продължават да дерибействат и да ни учат на морал от телевизионните студия.

Синдиците на КТБ си свършиха работата, въпреки яростната атака, на която бяха подложени от посмешището Христо Иванов и кликата му.

В изпълнение на своите задължения на основание чл.62, ал.12, т.5 от Закона за кредитните институции синдикът на „Корпоративна търговска банка“ АД (в несъстоятелност) – КТБ АД (н), изготви списък на физическите и юридическите лица и размера на техните кредити, по които има просрочени задължения.
Срещу длъжниците на КТБ АД (н), които са получили значителни суми от банката и отказват да ги възстановят, синдикът КТБ АД (н) е предприел всички допустими от закона действия с цел възстановяване отпуснатите от банката кредити.

Въпреки предприетите действия, някои длъжници на КТБ АД (н) освен че не погасяват доброволно своите задължения към банката, са предприели и продължават да извършват действия, включително и прехвърляне на активи към трети лица и/или създаване на фиктивни задължения към трети лица, с които затрудняват действията на банката по принудителното събиране на дължимите кредити и попълването на масата на несъстоятелността.
Видно от Търговския регистър по партидите на някои от длъжниците на КТБ АД (н) се заявяват за вписване промени в собствеността на дружествата, промени на управителните им органи, както и се учредяват нови обезпечения върху активи на длъжниците в полза на трети лица. От справки в Имотния регистър пък се установяват разпореждания и/или обременяване с вещни тежести на активи на длъжниците на КТБ АД (н).

Настоящият анализ показва движението на някои съществени активи, на длъжници на КТБ АД (н), както и конкретните действия на длъжници на банката по отношение на такива активи, насочени основно срещу действията на КТБ АД (н) за принудително изпълнение върху активите и за попълване на масата на несъстоятелността, както и крайния контрол (собственост) върху дружествата длъжници. В анализа са включени дружества, настоящи или бивши собственици на съществени активи, като – недвижими имоти и/или дялови участия в предприятия, имащи значение за попълване на масата на несъстоятелността.
 
Целият анализ, публикуван на сайта на КТБ:
1. „Петрол“ АД и дружествата от икономическата група „Петрол“
Дружествата от групата „Петрол“, които имат задължения по активни кредити към
КТБ АД (н), са: „Нафтекс Петрол” ЕООД, който е длъжник на КТБ АД (н) по 3 договора
за кредит с общ размер на задълженията от около 140 млн. лева (за част от дълга
солидарни длъжници са „Елит Петрол“ АД и „Варна Сторидж“ ЕООД) и „Арвен” АД,
който е длъжник на КТБ АД (н) по договор за банков кредит за сумата от около 53 млн. щ.
долара (по дълга поръчители са „Нафтекс Петрол” ЕООД и „Елит Петрол” АД, а заложен
длъжник е „Петрол Транс Експрес” ЕООД).
„Елит Петрол“ АД и „Варна Сторидж” ЕООД също са били кредитополучатели по
договори с КТБ АД (н), но задълженията им са погасени чрез прихващане (осчетоводени
през периода на квестурата на банката). Също през периода на квестурата са освободени
всички учредени в полза на КТБ АД (н) обезпечения, като залог на търговското
предприятие на „Елит Петрол“ АД и на „Варна Сторидж“ ЕООД, ипотеки върху
недвижимите имоти – бензиностанции и петролни бази и особени залози върху
находящите се в имотите съоръжения. Следва да се има предвид, че именно в
имуществото на „Елит Петрол“ АД са се намирали повече от бензиностанциите на
групата, а в имуществото на „Варна Сторидж“ ЕООД – основната петролна база на
групата в гр. Варна. Освобождаването на обезпеченията е отворило възможността за
изваждането на активите в нови търговски дружества и отдалечаването им от кредитора
КТБ АД (н).
Икономическата група „Петрол” към 30.11.2016 г. включва посочените по-долу
дружества и е структурирана по описания начин, като може да се изведе следната обща
характеристика на всяко едно дружество – всички дружества от Групата са регистрирани,
или адресът им на управление е преместен след 20.06.2014 г. (датата на поставяне под
специален надзор на КТБ АД (н)), в гр. Ловеч, ул. ”Търговска” №12 (на този адрес се
намира хотел „Ловеч“). Предприетите действия от страна на длъжниците за смяна на
управлението или собствеността на дружествата, или за прехвърляне или обременяване на
активите им, са следните:

1.1. „Петрол” АД
„Петрол“ АД е публично акционерно дружество. От 2014 г. дружеството е със
седалище в гр. Ловеч и адрес ул. ”Търговска” №12. Част от акциите на това дружество
(52,60%) са заложени в полза на (или се притежават от) КТБ АД (н), както следва:
а) 28,85% са собственост на „Алфа Кепитъл” АД. От 2014 г. дружеството е със
седалище в гр. Ловеч и адрес ул. ”Търговска” №12. След преместване на седалището в
Ловеч самото дружество е подало молба за обявяване в несъстоятелност и е обявено в
несъстоятелност на 10.07.2015 г. Акциите му в „Петрол” АД са заложени в полза на КТБ
АД (н) по реда на Закона за особените залози (ЗОЗ) за обезпечаване на невърнат заем по
договор за кредит от 110 млн. лева (отделен кредит, който не е посочен по – горе), но
поради производството по несъстоятелност, КТБ АД (н) не може да насочи изпълнение
върху тях;
б) 18,31% са собственост на „Корект Фарм” ЕООД. От 2014 г. дружеството е със
седалище в гр. Ловеч и адрес ул. ”Търговска” №12. След преместване на седалището в
Ловеч самото дружество е подало молба за обявяване в несъстоятелност и е обявено в
несъстоятелност на 18.12.2014 г. Акциите му в „Петрол” АД са заложени в полза на КТБ
АД (н) по реда на ЗОЗ за обезпечаване на невърнат заем по договор за кредит от 43 млн.
лева (отделен кредит, който не е посочен по-горе), но поради производството по
несъстоятелност, КТБ АД (н) не може да насочи изпълнение върху тях;
в) 5,50% са собственост на самата КТБ АД (н);
„Петрол“ АД има Надзорен съвет, избран на 14.10.2014 г., в състав: „Петрол Асет
Мениджмънт” ЕООД, което дружество е еднолична собственост на Тодор Иванов;

3 „Петрол Корект” ЕООД, което дружество е еднолична собственост на Николай Гергов
(бивш – до 24.07.2014 г.) – собственик на „Корект Фарм” ЕООД) и Иван Алипиев
Войновски;
Дружеството се управлява от Управителен съвет, избран на 27.10.2014 г., в състав:
Гриша Данаилов Ганчев; Милко Константинов Димитров; Георги Иванов Татарски;
Лъчезар Николов Граматиков и Кирил Емилов Шилегов. „Петрол“ АД се представлява от
Милко Константинов Димитров и Георги Иванов Татарски – заедно.
През м.март 2014 г. „Петрол“ АД е заложило всички свои 10 търговски марки на
„Кристъл Асет Мениджмънт“ ЕООД. През м.май 2015 г., като втори заложен кредитор,
„Кристъл Асет Мениджмънт“ ЕООД (след залога на банката) е продало по реда на ЗОЗ
всички тези 10 броя търговски марки на „Петрол“АД, на купувача „Прима Консулт
Индъстри“ ЕООД (еднолична собственост на Чавдар Йорданов Йорданов), за сумата от
около 500 хил. лева.

1.2. „Нафтекс Петрол” ЕООД
„Нафтекс Петрол” ЕООД, е 100% собственост на „Петрол” АД. С договор от
11.12.2015 г. с нотариална заверка на подписите всички дружествени дялове с номинална
стойност 262 757 330 лева са прехвърлени на „Олимп Спорт Тетевен“ ООД за цена от 1
лев, но прехвърлянето не е вписано в Търговския регистър поради предприети от КТБ АД
(н) действия за спиране на вписването. „Олимп Спорт Тетевен“ ООД, с управител
Николай Василев Райков, е собственост на община Тетевен (7,35%) и на „Вулевич
Корект“ ЕООД (92,65%). „Вулевич Корект“ ЕООД е собственост на сръбския гражданин
Радоман Вулевич, учредено 2 месеца преди да придобие на 25.11.2014 г. дяловете в
капитала на „Олимп Спорт Тетевен“ ООД от прехвърлителя „Сана Спейс Хотел Хисаря“
АД.
От 20.11.2015 г. „Нафтекс Петрол” ЕООД се управлява от Николай Василев Райков,
който е и управител на „Олимп Спорт Тетевен“ ООД.
След преместване на седалището в Ловеч по искане на друг кредитор е образувано
дело за обявяване в несъстоятелност на „Нафтекс Петрол” ЕООД, по което КТБ АД (н) се
е присъединило като кредитор. С решение от 06.07.2016 г. дружеството е обявено в
несъстоятелност. По предявени от банката възражения на 18.11.2016г. Окръжен съд –
Ловеч е изключил от списъка на приетите вземания такива, на свързани с „Петрол“ АД
дружества, в размер на около 130 млн. лева.

1.3. „Петрол Север” ЕООД
„Петрол Север” ЕООД е 100% собственост на „Нафтекс Петрол” ЕООД.
Дружеството не е длъжник на КТБ АД (н). „Петрол Север” ЕООД е учредено на
15.05.2015 г. със седалище в гр. Ловеч и адрес ул. ”Търговска” №12. От 08.02.2016 г.
„Петрол Север” ЕООД се управлява от управителя Николай Василев Райков.
В капитала му обаче са апортирани недвижими имоти, ипотекирани в полза на КТБ
АД (н), както следва: 1. Петролна база – Бургас с площ от 48 944 кв.метра и построените в
нея 7 сгради, както и находящите се в базата движими вещи – машини, съоръжения и
други активи; 2. Петролна база – Пловдив, представляваща 67,51% от 58 630 кв.метра и
построените там 38 сгради, 67,51% от 197 764 кв.метра и построените там 78 сгради,
както и находящите се в базата движими вещи – машини, съоръжения и други активи; 3.
Петролна база – Пиргово с площ от 232 036 кв.метра и построените на нея 16 сгради,
4
външно водоснабдяване с бункерни помпени станции, намиращи се в землището на с.
Пиргово, представляващи част от Петролна база – Пиргово (нова площадка), с обща площ
от 295 790 кв.метра, както и находящите се в базата движими вещи – машини, съоръжения
и други активи. Апортирани са и имоти, които не са обезпечение на кредити от банката: 1.
Петролна база – Благоевград с площ от 43 873 кв.метра и построените на нея 22 сгради,
както и находящите се в базата движими вещи – машини, съоръжения и други активи и 2.
Петролна база – Каспичан с площ от 42 000 кв.метра и построените на нея 10 сгради, както
и находящите се в базата движими вещи – машини, съоръжения и други активи;
1.4. „Елит Петрол” АД
„Елит Петрол” АД, 99,99 % от акциите на което са собственост на „Петрол” АД, не
е пряк длъжник по кредит на КТБ АД (н). От 2014 г. дружеството е със седалище в гр.
Ловеч и адрес ул. ”Търговска” №12. „Елит Петрол” АД се управлява от Изпълнителния
директор Станислав Васков Стоянов.
„Елит Петрол” АД обаче е бил кредитополучател от КТБ АД (н) по договор за
банков кредит с разрешен размер 15 млн. щ. долара и по договор за синдикиран банков
кредит с разрешен размер 86 млн. щ. долара, отпуснат от КТБ АД (н) и „ЦКБ“ АД. И двата
договора са погасени с прихващания срещу цедирани суми на вложители. След
погасяването на кредитите, със съгласие на квесторите на КТБ АД (н) Лютов и
Костадинчев е извършено заличаване на вписаните в полза на КТБ АД (н) обезпечения, а
именно – залози на търговското предприятие на „Елит Петрол“ АД и ипотеки върху
отделните имоти – бензиностанции, собственост на същото дружество. Веднага след това е
вписан особен залог на търговското предприятие на „Елит Петрол“ АД в полза на
дружеството „Кристъл Асет Мениджмънт” ЕООД, като „Кристъл Асет Мениджмънт”
ЕООД е с регистриран адрес гр. София, ул. „Лъчезар Станчев“ №3 (адресът, на който са
регистрирани дружествата от групата „Литекс“ – „Литекс комерс“ АД, „Литекс комерс“
АД, „Литекс Тауър“ ЕАД и други). В търговския регистър е вписан също така особен
залог на търговското предприятие на „Кристъл Асет Мениджмънт” ЕООД в полза на
„Първа Инвестиционна Банка“ АД за вземане по договор за кредит от 30.10.2014 г. за
28 млн. щ. долара.
1.5. „Елит Петрол – Ловеч” АД
До края на 2015 г. „Елит Петрол – Ловеч” АД е било 100% собственост на „Елит
Петрол” АД. От 17.11.2015 г. акционери са „Елит Петрол” АД и „Петрол Технолджис“
ООД, като последното също е със седалище в гр. Ловеч и адрес ул. ”Търговска” №12 и
99% от капитала му е собственост на „Петрол“ АД.
От учредяването си през 2015 г. „Елит Петрол – Ловеч“ АД е със седалище в гр.
Ловеч и адрес ул. ”Търговска” №12. В капитала му са били апортирани от „Елит Петрол”
АД 167 бензиностанции на „Петрол”. „Елит Петрол – Ловеч” АД се управлява от
Изпълнителния директор Станислав Васков Стоянов
В Търговския регистър е вписан особен залог на търговското предприятие на това
дружество (както и на дружеството – майка „Елит Петрол“ АД) в полза на „Кристъл Асет
Мениджмънт” ЕООД. Залогът обезпечава вземане по договор за синдикиран банков
кредит, придобито чрез суброгация в правата на „ЦКБ” АД.
На 13.05.2015 г. заложният кредитор е вписал пристъпване към изпълнение към
отделни активи на предприятието, като всички са прехвърлени в периода м.юни –м.юли
5
2015 г., в полза на „Прима Консулт Индъстри“ ЕООД (еднолична собственост на Чавдар
Йорданов Йорданов).
1.6. „Варна Сторидж” ЕООД
„Варна Сторидж” ЕООД е 100% собственост на „Елит Петрол” АД (предишен
собственик е „Петрол“ АД). От 2014 г. дружеството е със седалище в гр. Ловеч и адрес ул.
”Търговска” № 12. „Варна Сторидж” ЕООД се управлява от Управителя Методи
Грозданов Пенев.
„Варна Сторидж” ЕООД е било пряк кредитополучател по договор с КТБ АД (н),
но също е погасило своите задължения чрез прихващане. „Варна Сторидж“ ЕООД е
солидарен длъжник и по кредит от КТБ АД (н) на „Нафтекс Петрол“ АД.
В Търговския регистър по партидата на това дружество са вписани два особени
Виж всички статии от klassa.bg-->

Коментари (9)

MichaelMob каза: 2017-09-14 03:21:19

celebrex antabuse propecia viagra

MikeRok каза: 2017-09-13 04:24:02

Get More Information

CharlesNig каза: 2017-07-19 01:55:50

wh0cd63655 buy retin a online without a prescription tadacip cialis info viagra prices trazodone suhagra online

Владимиров каза: 2017-02-12 19:56:51

Пълен абсурд е, при наличието на толкова доказателства все още да няма осъдени. Василев е ясен - докато не бъде екстрадиран от Сърбия няма как да бъде съден. Но защо никой не търси отговорност от лицата, които са участвали в схемите за източване на КТБ?

Поли каза: 2017-02-10 19:50:52

Арест за всички замесени незабавно!!!

Атанас Чобанов каза: 2017-02-10 19:03:27

Цветан Василев явно е по-умен и повече тарикат от останалите 7 000 000 българи, които живеем у нас!

Васил каза: 2017-02-10 16:16:50

Покрай грабежа на КТБ от Цветан Василев за пореден път става ясно, че когато имаш пари, дори и голямо престъпление да си извършил, може да си правиш каквото си искаш.

Ваня каза: 2017-02-10 12:38:08

Въпросът е след като всичко лъсна и се знае още преди печалното срутване на тази пирамида, защо няма осъдени за това? Защо Цветан Василев все още му се позволява да се окрива и да ни разиграва на малкия си пръст. До кога ще търпим всичко това? Според мен трябва да има сериозен натиск от страна на обществото този човек да си получи доживотната присъда.

Zombie каза: 2017-02-10 12:19:16

И нека позная - в дъното е Цветанчо и компания, нали?

Добави коментар

Всички полета отбелязани с * са задължителни


 • Моля въведете буквите от картинката.

Народно събрание

prev
next

Времето

София
 • София
 • Пловдив
 • Варна
 • Бургас
 • Русе
 • Стара Загора
 • Плевен
 • Пазарджик
 • Добрич
 • Враца
 • Разград
 • Благоевград
 • Перник
 • Ловеч
 • Видин
 • Кърджали
 • Сливен
 • Велико Търново
В момента15
 • Днес22.4.2018

  15

 • понеделник23.4.2018

  14|26

 • вторник24.4.2018

  13|27

В мрежата днес

prev
next